Aruba Webinar: Optimized Your Campus Network with Aruba Central

TTT Ads Add In 1 600x299 1 - Aruba Webinar: Optimized Your Campus Network with Aruba Central เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
HPE Aruba และ Add in ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ Optimized Your Campus Network with Aruba Central ” ระบบเครือข่ายแบบ Campus Network ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่ Access Switch, Distribution Switch, Core Switch, Wireless Access Point, Controller, Data Center Switch อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น Firewall, Authentication Server และ อุปกรณ์อื่นๆ การควบคุมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร และ สามารถรองรับอุปกรณ์ลูกข่ายต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อเข้ามาทั้ง PC, Smart Phone, Tablet และ อุปกรณ์ IOT จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี มาดูว่าระบบที่ว่าเป็นอย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้
รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: Opt

Source Link

Copied title and URL