จับคาหนังคาเขา หัวคะแนนซื้อเสียงเลือกนายกเทศมนตรี จ่ายหัวละ 500

... เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครอื่น” พร้อมยึดของกลาง เงินสด 2,550 บาท กระดาษบันทึกรายชื่อ 1 แผ่น โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง 1 ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL