AMD Classroom on tour (เริ่ม Live Stream เบื้องต้น)

AMD Classroom on tour (เริ่ม Live Stream เบื้องต้น) บรรยายให้น้องๆ ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ยาวววเช้ายันเย็น วนกันมาทีละกลุ่มๆ หัวข้อการเริ่ม Live Stream เบื้องต้นครับ เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับน้องๆที่สนใจในการ Live Stream เพื่อนำไปใช้ประกอบกับงานของตนเองในอนาคต อย่างเช่น Live
The post AMD Classroom on tour (เริ่ม Live Stream เบื้องต้น) appeared first on Asayhi Channel : รีวิวเดียวรู้เรื่อง.
Source: asayhi

Source Link

Copied title and URL