[Guest Post] DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments เร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการของ ITMX (Thailand)

DataOne Asia Thailand เสริมระบบ Bulk payments ของ National ITMX ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022 2 1 300x195 1 - [Guest Post] DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments เร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการของ ITMX (Thailand) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด ได้จัดอบรม แบบ Class room training และ Workshop ภายใต้หัวข้อ “Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง ที่เสริมให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย เป็นผู้บรรยายหลัก ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 40 ปีนั้น เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ DataOne ในด้านการให้บริการ Universal Payment ซึ่งถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่ DataOne เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ ITMX Thailand ต่อไป
 
DataOne มุ่งพัฒนาการบุคคลกรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2019 บริษัท DataOne ได้เตรียมที่จะส่งบุคลา

Source Link

Copied title and URL