UWC ฟิลิปปินส์เอื้อไทย.!

ล่าสุดก็ไปลงทุนสร้างสถานีโทรคมนาคมให้เช่า มีลูกค้าเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออย่าง CHINA TELECOM รัฐวิสาหกิจมือถือยักษ์ใหญ่จากจีน ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL