“เน็กซัสฯ” ชู SAP S/4 HANA เป็น Digital Core เสริมด้วย BlueYonder รองรับธุรกิจหลังโควิด คลี่คลาย

... ERP ที่มีเสถียรภาพและรวดเร็ว เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมการบริหารงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถใช้ประโยชน์จาก IoT, Big Data, มือถือ, ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL