[Guest Post] ISS Consulting จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วย(e-Tax Invoice e-Receipt) เพื่อต่อยอดองค์กรเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัล” 22 ก.ค.2564

ISS Consulting ขอเรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ, Account Manager, Financial Manager รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี และทุกท่านที่สนใจ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วย(e-Tax Invoice e-Receipt) เพื่อต่อยอดองค์กรเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัล”
 
โดยงานสัมมนาในครั้งนี้  ISS Consulting ในฐานะผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ SAP S/4HANA ขอนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนที่เป็นกระดาษแบบเดิม ทำให้การออกใบกำกับภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น พร้อมให้ความรู้และตอบคำถามในเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
และอีกหนึ่งข้อสัมมนา

Source Link

Copied title and URL