[Guest Post] ผลวิจัยแคสเปอร์สกี้เผยผู้ใช้รุ่นมิลเลนเนียลและเบบี้บูมเมอร์พร้อมรับมือเทคโนโลยีแห่งอนาคต แม้จะยังกลัวดีฟเฟค

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่ม Gen Z และ Gen X ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต อย่างไบโอเมตริกซ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์หุ่นยนต์ และดีพเฟค ในขณะที่ผู้ใช้กลุ่ม Millennials และ Baby Boomers ก็เตรียมพร้อมรับมือเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้
จากการวิจัยของแคสเปอร์สกี้เรื่อง “Making Sense of Our Place in the Digital Reputation Economy” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 สำรวจผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 831 รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับระดับความกลัวต่อกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน และพบว่าผู้ใช้จำนวนมากกว่าครึ่ง (62%) กลัวเทคโนโลยีดีฟเฟค (Deepfakes) โดยกลุ่ม Baby Boomers กลัวมากที่สุด (74%) และกลุ่ม Gen X กลัวน้อยที่สุด (58%)
เทคโนโลยีดีฟเฟคคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพ เสียง หรือการบันทึกเสียงในลักษณะเหมือนผู้อื่น ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เลื

Source Link

Copied title and URL