BLISS เพิ่มทุน ใช้หนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่

... จากเดิมขายโทรศัพท์ ซิมมือถือ มาสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เสาโทรคมนาคม แต่ผลประกอบการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมายังขาดทุนอยู่…ปี 2562 มีรายได้ 1,126 ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL