สรุปงานเสวนา Digital Transformation is Driving Thailand’s Unique Competitiveness – EP.1: Digital Transformation and Creativity

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์​ Digital Transformation is Driving Thailand’s Unique Competitiveness EP #1 เรื่อง Digital Transformation and Creativity วงเสวนาที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เรื่องการปรับตัวของธุรกิจในยุค (หลัง) COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ที่เพิ่งจัดไป สามารถอ่านสรุปประเด็นสำคัญได้ที่บทความนี้ครับ





ประเด็นการเสวนา

การสร้างและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสทางธุรกิจในยุค (หลัง) โควิด-19การพิจารณานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science และ PDPA อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์ม

Source Link

Copied title and URL