SonicWall ประกาศเตือนผู้ใช้งาน SMA และ SRA ให้หยุดใช้งาน หลังพบการโจมตี

SonicWall ประกาศเตือนผู้ใช้งาน Secure Mobile Access (SMA) และ Secure Remote Access (SRA) ซึ่ง End-of-Life ไปแล้วให้หยุดใช้งาน หลังพบการโจมตี
Credit: ShutterStock.com
มีการรายงานว่าพบกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ทำการเจาะช่องโหว่ในอุปกรณ์ที่ End-of-Life แล้ว และใช้เป็นช่องทางในการกระจาย Ransomware โดย SonicWall ได้ประกาศเตือนให้ผู้ที่ใช้งาน SRA 4600/1600 (EOL ปี 2019), SRA 4200/1200 (EOL ปี 2016) และ SSL-VPN 200/2000/400 (EOL 2013-2014) ซึ่งติดตั้ง Firmware เวอร์ชัน 8.x ให้หยุดใช้งานในทันทีและทำการ Reset passwords บน Account ที่ใช้ข้อมูล Credential เดียวกันนี้ เนื่องจากอาจถูกขโมยออกไป
ส่วน SMA 400/200 ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ยังสามารถอัพเกรดไปใช้งาน Firmware เวอร์ชัน 10.2.0.7-34 หรือ 9.0.0.10 ได้ และผู้ที่ใช้งาน SMA 210/410/500v ให้ทำการอัพเกรดไปใช้ Firmware เวอร์ชัน 10.2.0.7-34sv หรือ 9.0.0

Source Link

Copied title and URL