Dell EMC PowerFlex(dHCI) Solution for Modern Datacenters ตอนที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการทําธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้หน่วยงาน IT จึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วและซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่บางครั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังล้าสมัยไม่ยืดหยุ่น และแยกส่วนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อรับมือกับความต้องการในอนาคต หลายองค์กรกําลังปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย โดยการเลือกแพลตฟอร์มทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาด รองรับทางเลือกทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและจะต้องมีประสิทธิภาพ (performance) ที่คาดการณ์ได้เพื่อรองรับงานที่สําคัญ รวมทั้งต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และบำรุงรักษาข้อมูล (Data Service) ที่ดี สุดท้ายผู้ดูแลระบบจะต้องจัดการระบบได้ง่ายและมีความคล่องตัว

Dell EMC PowerFlex คืออะไร

PowerFlex เป็นโซลูชันเพื่อจัดเก็บข้อมูล Miss

Source Link

Copied title and URL