Apple ได้รับสิทธิบัตร ใส่กล้องไว้ใต้จอ iPhone และ Macbook

เทคโนโลยีกล้องถือเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา การมาของติ่งหน้าจอ (Notch) ของ iPhone ทำให้ค่ายมือถือต่าง ๆ พากันใส่ติ่งนี้มาด้วย ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL