"มมส" มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย 3 อำเภอมหาสารคาม – สยามรัฐ

... หรือโทรประสานงานเพื่อส่งมอบของบริจาคได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904 มมส.อว รหัส ก-387 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09-3536-2212 ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL